Generelle vilkår

1. Anvendelse

Disse generelle vilkår gælder for Consulendo ApS (Herefter Consulendo) levering af ydelser, herunder konsulentydelser, software, og/eller andre ydelser til kunden.

2. Tilbud

Tilbud fra Consulendo er gældende i 30 dage efter tilbuddets datering.

Consulendo kan dog med øjeblikkelig varsel tilbagekalde tilbuddet indenfor ovennævnte frist, med mindre kunden skriftligt forinden har accepteret tilbuddet.

3. Aftalen

Leverancens omfang er beskrevet i tilbud, og/eller anden særskilt aftale (i det følgende kaldet aftalegrundlaget).

Consulendo er forpligtet til, at levere det der skriftligt er anført i aftalegrundlaget.

Kunden er ansvarlig for at alle kundens krav og forventninger til leverancen fremgår af aftalegrundlaget.

4. Partnerens forpligtigelser

Det påhviler partnerne hver især loyalt, at opfylde de forpligtigelser der fremgår af aftalegrundlaget.
Såfremt ydelserne helt eller delvist består af levering af software (eller andre ydelser og produkter) erhvervet af Consulendo fra 3. Mand, vil sådanne ydelser være omfattet af de betingelser der er gældende for den omhandlende 3. Mands leverancer, således vil ydelserne bl.a. være omfattet af de garantier, ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser som den omhandlende 3. Mand stiller.
Consulendo er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i sådan ydelser, og giver ikke nogen form for garanti eller indeståelse for så vidt angår disse ydelser fra 3. Mand (herunder fra leverandører af software f.eks. Jet Global og Microsoft Power BI).
Consulendo leverance af ydelsen er betinget af kundens aktive medvirken, kunden er forpligtet til at informere Consulendo om alle forhold af betydning for levering af ydelsen, samt at bidrage til planlægning af leveringen og stille kvalificeret interne ressourcer til rådighed for Consulendo, i det omfang Consulendo skønner, det er nødvendigt.
Kunden er forpligtiget til at have alle nødvendige licensrettigheder, samt at have foretaget en tilstrækkelig Back-up af hele sit IT-system inden Consulendo påbegynder sin levering af ydelsen.
Consulendo er berettiget til efter eget skøn, på et hvilket som helst tidspunkt, at udskifte en eller flere af sine medarbejdere der er beskæftiget med ydelsen.

5. Pris og betalingsbetingelser

De angivne priser er alle ekskl. moms, og priserne omfatter ikke andre ydelser herunder transport, broafgift m.v..
Såfremt der sker væsentlige prisstigninger vedrørende produkter og ydelser, der skal leveres fra 3. Mand, er Consulendo berettiget til at forhøje sine priser over for kunden tilsvarende.
Såfremt der ikke er aftalt andet er Consulendo berettiget til, at fakturerer faktisk anvendt tidsforbrug, i henhold til Consulendo’s til enhver tid gældende prisliste.
Såfremt der er aftalt en fast pris, forudsættes det, at arbejdet kan udføres indenfor sædvanlig arbejdstid (mandag til torsdag fra kl. 8.00 – 16.00, fredag fra kl. 8.00 – 15.00), såfremt kunden kræver, at arbejdet udføres på andre tidspunkter er Consulendo berettiget til et ekstra vederlag i henhold til Consulendo ́s til enhver tid gældende prisliste.
Alle udgifter til fly, færge, broafgifter, overnatning, fortæring og øvrige omkostninger faktureres på baggrund af de faktiske afholdte omkostninger. Transporttid faktureres i henhold til Consulendo ́s til enhver tid gældende prisliste.
Priser på software og andre ydelser leveret af 3. Mand faktureres, så snart kunden har fået mulighed (licens) til at bruge det omhandlende software.
Abonnementer på Jet Globals produkter kan opsiges med mindst 1 måneds varsel. Allerede betalte faktura kan ikke krediteres medmindre andet er skriftligt aftalt.
Consulendo er berettiget til, at fakturerer konsulentydelser hver 14. dag ved længerevarende opgaver eller (efter Consulendo’s valg) når arbejdet er afsluttet.
Betaling skal ske senest 8 dage efter modtagelse af faktura. Faktura fremsendes elektronisk, og kan mod gebyr fremsendes pr. brev.
Ved forsinket betaling er kunden forpligtet til, at betale morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.

6. Reklamation og test

Kunden er forpligtet til, at teste de afleverede ydelser snarest muligt og senest inden 10 dage efter aflevering.
Såfremt kunden konstatere fejl og mangler skal der straks gives meddelelse til Consulendo, som herefter har afhjælpningsret.
Såfremt der ikke modtages reklamation fra kunden indenfor ovennævnte frister anses ydelsen som værende godkendt af kunden.

7. Levering

De af Consulendo oplyste leveringstider er alene vejledende. Consulendo påtager sig intet ansvar såfremt leveringstiderne ikke overholdes.

8. Immaterielle rettigheder

Kunden erhverver alene en, ikke eksklusiv, brugsret til det software der leveres af Consulendo, alle immaterielle rettigheder tilhører Consulendo eller dennes underleverandør (3. Mand).

9. Ansvarsbegrænsning

Partner ifalder ansvar i henhold til dansk rets almindelige regler.
Consulendo er kun ansvarig for egne ydelser og handlinger. Consulendo er under ingen omstændigheder ansvarlig for forhold der skyldes eller kan henføres til 3. Mand og/eller kunden.
Såfremt der påtales mangler har Consulendo under alle omstændigheder en afhjælpningsret.
Consulendo er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes Consulendo ́s forhold.
Consulendo har produktansvar i henhold til den til hver tid gældende ufravigelig lovgivning. Consulendo påtager sig intet ansvar for produktansvar ud over det i loven bestemte.

10. Ejendomsforbehold

Consulendo bevarer ejendomsretten over det solgte indtil hele købe- summen inkl. renter og omkostninger er betalt.

11. Force majeure

Ingen af partnerne hæfter overfor den anden part for misligholdelse, der skyldes forhold der ikke var eller burde være påregnelige ved aftaens indgåelse, herunder strejker, lock- out og andre forhold der normalt omfattes af force majeure begrebet i dansk.

12. Tvister

Alle tvister afgøres efter dansk ret ved Consulendo ́s værneting.

Opdateret d. 12. januar 2019